Rezervace min 48 hod. předem
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
Logo RTArchery, Littohlav a Žebrák

Provozní řád Lukostřelnice Litohlavy

I) Obecná ustanovení

 1. Tento provozní řád upravuje způsob užívání lukostřelnice situované v areálu Litohlavy, Králův Dvůr (dále jen „lukostřelnice“). Všechny osoby, které lukostřelnici používají, jsou povinny se řídit tímto řádem a pokyny správce lukostřelnice nebo jím pověřených osob.
 2. Lukostřelnice slouží k trénování techniky střelby z luku. Je určena především lukostřelcům, kteří již ovládají alespoň základy střelby z luku.
 3. Lukostřelnice je rozdělena na dvě části – terčovou střelbu a terénní 3D parkur, které z bezpečnostních důvodů není možno provozovat současně. Součástí lukostřelnice je prostor pro trénování techniky vrhání nožů a vrhání seker.
 4. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorech k tomu určených – parkoviště, vstupní prostor, posezení s ohništěm, lukostřelnice.
 5. Kapacita lukostřelnice je maximálně 24 střelců.
 6. V případě hrubého porušení tohoto provozního řádu či v jiných odůvodněných případech může být uživatel vykázán z prostoru lukostřelnice. Neuposlechnutí výzvy k opuštění, stejně jako vstup neoprávněných osob do prostoru lukostřelnice, bude vnímáno jako neoprávněný vstup na soukromý pozemek a může mít za následek přivolání policie.
 7. Všichni uživatelé vstupují do prostoru lukostřelnice na vlastní nebezpečí. Provozovatel, správce ani pověřené osoby nenesou žádnou odpovědnost za případná zranění či poškození vybavení uživatelů, k nimž na střelnici dojde, s výjimkou případů, které jsou přímým důsledkem porušení povinnosti provozovatele nebo jednání správce a pověřených osob.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za věci odložené v prostoru areálu lukostřelnice a jejich případnou ztrátu nebo poškození.
 9. Vstup na lukostřelnici je zpoplatněn. Ceník a informace o způsobech úhrady jsou dostupné u vstupu a na internetových stránkách lukostřelnice www.lukostrelnicelitohlavy.cz.
 10. Na lukostřelnici lze vstupovat pouze ve vymezených hodinách. Mimo tyto hodiny je vstup možný pouze po dohodě s provozovatelem lukostřelnice. Provozní doba lukostřelnice je zveřejněna u vstupu a na internetových stránkách lukostřelnice www.lukostrelnicelitohlavy.cz.
 11. Lukostřelnice je součástí areálu klubové střelnice LITTOHLAW (www.littohlaw.com), jejíž provozní doba se nekryje s provozní dobou lukostřelnice. Při vstupu na lukostřelnici mimo její provozní dobu je tak z bezpečnostních důvodů zakázán vstup do areálu bez přítomnosti správce lukostřelnice, trenéra nebo pověřené osoby.

II) Vstup a způsob užívání lukostřelnice

 1. Vstup na lukostřelnici je povolen jen těm uživatelům, kteří svým zápisem a podpisem v knize střelců potvrdí, že se seznámili s tímto provozním řádem (resp. registrovaným uživatelům rezervačního systému), dodržují všechna předepsaná omezení, a kteří uhradí vstupné.
 2. Vstup na lukostřelnici není vhodný pro děti mladší 10 let. Osoby mladší 18 let mohou užívat lukostřelnici pouze pod dohledem dospělé osoby starší 18 let, která za osobu mladší 18 let nese odpovědnost.
 3. Při vstupu střelec předloží ke kontrole permanentku nebo potvrzení o rezervaci a nemá-li zaplaceno, uhradí vstupné. Střelci, který nemá rezervaci, je umožněn vstup pouze v případě volné kapacity lukostřelnice. Po ukončení střelby je střelec povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 4. Všem střelcům-začátečníkům, kteří bezpečně neovládají základy střelby z luku, doporučujeme absolvovat první návštěvy lukostřelnice formou účasti na výuce lukostřelby pod vedením kvalifikovaného trenéra.
 5. Lekce výuky lukostřelby trvá 60 minut včetně výběru lukostřeleckého vybavení. U střelců, kteří střílí poprvé, je do tohoto času zahrnuto i úvodní vysvětlení základů střelby a provedení výstřelu.
 6. Pokud střelec střílí úplně poprvé, je povinen na to trenéra upozornit.
 7. Lukostřelnice slouží výhradně k tréninku lukostřelby. Je zakázáno ke střelbě do terčů používat palné zbraně (včetně zbraní pro paint-ball a air-soft), praky, kuše a dále i luky silnější než 60 lb. Je zakázáno používat ke střelbě lovecké hroty.
 8. Střelba z kuše je na lukostřelnici dovolena pouze mimo běžnou provozní dobu, na základě dohody se správcem lukostřelnice, za přítomnosti trenéra nebo pověřené osoby starší 18 let a jen do terčů k tomu určených.
 9. Na lukostřelnici není dovoleno vést střelbu za snížené viditelnosti, zejména s ohledem na světelné podmínky před setměním.
 10. Střelci je doporučeno mít vhodné sportovní oblečení a obuv, které respektuje počasí a bez prvků, které by mohly ovlivnit výstřel. Dále je střelci doporučeno používat vhodné chrániče (zejména předloktí, prstů), toulce nebo stojánky, mít dlouhé vlasy svázány a před zahájením střelby rozcvičit zatěžované svalové partie. Není doporučeno střílet osobám nachlazeným nebo jinak nemocným či psychicky labilním.

III) Chování na lukostřelnici

 1. Každý střelec je odpovědný za šíp, který vystřelí.
 2. Všichni uživatelé vstupují do prostoru lukostřelnice na vlastní nebezpečí.
 3. Všechny osoby v prostorách lukostřelnice musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat obecné zásady bezpečnosti. Uživatelé berou na vědomí, že v areálu hrozí zvýšené nebezpečí ohrožení zdraví i života. Všichni uživatelé jsou povinni se vyvarovat jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit ostatní osoby v prostoru lukostřelnice a v jejím okolí.
 4. Střelbu v provozní době řídí určený řídící střelby (trenér nebo pověřená osoba starší 18 let), který ohlašuje začátek i konec střelby. Pověřená osoba může plnit i funkci dozoru, kdy si střelci sami volí rytmus střelby.
 5. Každý střelec je povinen:a) Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní;
  b) Používat ke střelbě šípy o odpovídající hmotnosti, tuhosti a rozměru;
  c) Vnášet na střelnici a používat jen takové vlastní lukostřelecké vybavení, které je plně funkční a v bezvadném stavu;
  d) Zakládat šíp do tětivy pouze pokud se nikdo nepohybuje před střeleckou čarou;
  e) Vést současnou střelbu s ostatními střelci ve skupině z jedné střelecké linie;
  f) Při střelbě ve skupině odcházet k terčům pohromadě až dostřílí poslední střelec skupiny;
  g) Okamžitě ukončit střelbu, pokud dojde k poruše vlastní zbraně nebo vznikne podezření na poruchu zbraně, vznikne požár v prostoru lukostřelnice nebo v jejím okolí nebo se ve směru střelby objeví lidé nebo zvířata nebo je pověřenou osobou nebo řídícím střelby vydán pokyn k zastavení střelby.
 6. Všichni uživatelé jsou povinni se k ostatním osobám na lukostřelnici chovat slušně a ohleduplně a vyvarovat se jednání, které by mohlo ostatní omezovat či obtěžovat.
 7. V průběhu střelby dodržují uživatelé lukostřelnice následující etické zásady chování:
  a) Nerušit hlasitými projevy ostatní střelce;
  b) Vyvarovat se nevhodných poznámek k výkonům ostatních i výkonům vlastním;
  c) Vyvarovat se fyzickým kontaktům se sousedními střelci;
  d) Nesahat na vybavení, které náleží někomu jinému, bez jeho předchozího souhlasu;
  e) Ponechat šípy ostatních střelců v terči, pokud nebudete požádáni o jejich vytažení.
 8. Střelci musí být připraveni na neočekávaný výskyt dalších osob na lukostřelnici, včetně jedinců neseznámených s bezpečnostními pravidly (např. houbaři a náhodní chodci). Přestože se jedná o uzavřený prostor, mohou se v areálu lukostřelnice pohybovat nepovolané osoby.
 9. V areálu lukostřelnice platí, s výjimkou prostoru posezení s ohništěm, zákaz kouření a manipulace s ohněm.
 10. V areálu lukostřelnice platí zákaz znečišťování okolí, zanechávání odpadků a poškozování vybavení, včetně trasy terénního 3D parkuru.
 11. Do prostoru lukostřelnice je zakázán vstup osobám pod vlivem a užívání alkoholu a dalších návykových látek ve smyslu trestního zákoníku.
 12. Do prostoru lukostřelnice je v provozní době zakázán vstup psů a dalších domácích zvířat.
 13. V případě, že uživatel způsobí škodu či nalezne poškození na vybavení střelnice (zejména na stojanech terčovnic a kotvení terčů), informuje o této skutečnosti neprodleně pověřenou osobu. Střelci se vyvarují dalšího používání poškozených terčovnic, ledaže by povaha poškození umožňovala další střelbu bez zhoršení jejich stavu a bez zvýšení rizika úrazu či poškození střelcova vybavení.

IV) Zásady bezpečné střelby

 1. Každý střelec je odpovědný za šíp, který vystřelí.
 2. Střelec nesmí vystřelit, pokud se v blízkosti terčovnice či v možné dráze letu šípu vyskytují další osoby či zvířata.
 3. Pokud je střelbě přítomen trenér nebo pověřená osoba, jsou všichni střelci povinni se řídit jejich pokyny.
 4. Střílet (či jen natahovat luk se založeným šípem) lze pouze z vyznačených střeleckých pozic, a to vždy pouze ve směru k terčovnici přímo před sebou – ne v šikmém směru nebo napříč.
 5. Střelec si musí počínat tak, aby minimalizoval riziko přestřelení terčovnice a ohrožení případných osob vyskytujících se v areálu lukostřelnice. Zejména je zakázáno:
  a) Vstupovat při střelbě do zakázaných prostor, zejména před střeleckou čáru;
  b) Používat poškozené vybavení, jako např. naštípnutý luk nebo šíp, uvolněný končík nebo hrot, prasklý končík nebo poškozenou tětivu;
  c) Střílet, pokud se někdo nachází před střeleckou čárou;
  d) Střílet a mířit na jiné předměty než na stanovené terče;
  e) Provádět výstřel z luku bez šípu;
  f) Natahovat luk proti dalším osobám, a to i luk bez založeného šípu;
  g) Nadmiřovat při nátahu luku, tj. napínat zbraň tak, aby ruka držící tětivu byla oproti terči výrazně níže než ruka držící luk;
  h) Zvedat šíp nebo jiný předmět, který střelci při střelbě spadne za střeleckou čáru, pokud jej není možné zvednout bez toho, aby střelec opustil střeleckou čáru;
  i) V prostoru lukostřelnice nechat volně pobíhat zvířata.
 6. Jestliže na terčovnici střílí více střelců z různých vzdáleností, střílí nejprve střelec z nejvzdálenější střelecké pozice. Ostatní střelci i další návštěvníci se musí vždy zdržovat v prostorech za střílejícím.
 7. Při střílení ve skupině nesmí nikdo vykročit k terčovnici či bližší střelecké pozici dříve, než zazní pokyn řídícího střelby, popř. než střílející zřetelně vyjádří, že ukončil střelbu.
 8. Během chůze k terčovnicím dávají střelci pozor na šípy ležící na zemi, zabodnuté do země i do terče.
 9. Před vytažením šípů z terčovnice se musí uživatelé vždy přesvědčit, že je terčovnice bezpečně upevněná a že nehrozí její převrácení. Při vytahování šípů se pak uživatel musí vždy ujistit, že se v dráze pohybu vytahovaného šípu nenachází další osoba.
 10. Při hledání ztraceného šípu v okolí terčovnice či v prostoru za terčovnicí musí vždy zůstat alespoň jedna osoba na bezpečně viditelném místě a upozornit případné další střelce na pohyb osob v okolí. Pokud se střelec nachází u terčovnice sám, může tuto druhou osobu nahradit lukem opřeným o přední stranu terčovnice. Pokud se ztracený šíp nepodaří naleznout, či pokud by další hledání neúměrně zdržovalo ostatní uživatele lukostřelnice, informuje střelec o ztrátě šípu (spolu s jeho předpokládanou polohou) správce lukostřelnice nebo pověřenou osobu.

V) Zvláštnosti pravidel střelby pro terénní 3D parkur

 1. Terénní 3D parkur je jednosměrný, vedený členitým terénem podél levé strany areálu lukostřelnice, s rozstřelištěm umístěným podél pravé strany areálu lukostřelnice. Napříč umístěné terčovnice pro terčovou střelbu není v provozní době 3D parkuru dovoleno využívat.
 2. Jednotlivé střelecké mety jsou vyznačeny barevnými kolíky. Střelcům je doporučeno střílet vždy od kolíku pro svoji kategorii: žlutý – děti do 15 let, modrý – dospělí (holý reflexní luk, tradiční reflexní luk, dlouhý luk, historický luk), červený – dospělí (kladkový a lovecký luk).
 3. Střelcům-začátečníkům, kteří bezpečně neovládají základy střelby z luku, je povolen vstup na 3D parkur až po poučení a získání základních dovedností na rozstřelišti a pouze s doprovodem trenéra nebo pověřené osoby starší 18 let.
 4. Pravidla střelby pro terénní 3D parkur (resp. střelbu na rozstřelišti) odpovídají všem pravidlům platným pro terčovou střelbu, kde střeleckou čáru nahrazuje střelecká meta.
 5. Ze střelecké mety je možné střílet pouze na terč, který přísluší dané metě. Střelba z míst mimo vyznačenou metu není dovolena.
 6. Z jedné střelecké mety mohou střílet maximálně dva střelci, a to jen v případě, že oba souhlasí a stojí v jedné linii.
 7. Parkurové kolo znamená, že střelec může bez omezení využívat rozstřeliště a obejít jedno kompletní parkurové kolo za dodržení maximálního počtu povolených zásahů na terč.
 8. Každý střelec na 3D parkuru je povinen:
  a) Dodržovat zásady bezpečné střelby, zejména s ohledem na další střelce nebo skupiny střelců na rozstřelišti a na trase 3D parkuru;
  b) Pohybovat se pouze po směru trasy 3D parkuru – při náhodném přecházení mezi střeleckými metami hrozí vstup do dráhy střelby dalšího střelce;
  c) Dodržovat maximální počet povolených zásahů na terč nebo parkurových kol na den dle typu vstupného;
  d) Dodržovat bezpečnostní rozestup střeleckých skupin na 3D parkuru ob jednu metu;
  e) Po ukončení střelby na poslední metě se vracet po opačné straně areálu lukostřelnice a upozorňovat na sebe další střelce.

VI) Zásady bezpečného vrhání nožů a seker

 1. Vrhání nožů a vrhání seker jsou doplňkové tréninkové aktivity k lukostřelbě a jsou k dispozici uživatelům lukostřelnice bez nabídky výuky pod vedením kvalifikovaného trenéra.
 2. Každý vrhač je odpovědný za vržený nůž nebo sekeru, a to již od okamžiku, kdy je uchopí.
 3. Vrhání nožů a seker v provozní době řídí správce lukostřelnice nebo pověřená osoba. Případně si skupina vrhající nože a sekery volí mezi sebou osobu starší 18 let, která vrhání řídí.
 4. Každý vrhač nožů a seker je povinen:
  a) Vrhat nože a sekery pouze do terčů k tomu určených;
  b) Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní;
  c) Dbát zvýšené opatrnosti v případě nožů a seker odražených od terče;
  d) Dodržovat minimální vzdálenost pro vrhání nožů a seker, a to nejméně 2,5 m od terče;
  e) Ujistit se, že neohrožuje ostatní vrhače a další návštěvníky, kteří se musí vždy zdržovat v prostorech za vrhajícím, a to s odstupem nejméně 2,5 m
  f) Vést současně vrhání nožů a seker s ostatními vrhači ve skupině z jedné linie;
  g) Okamžitě ukončit vrhání nožů a seker, pokud se v jeho okolí nebo ve směru vrhu objeví lidé nebo zvířata nebo je pověřenou osobou nebo osobou, která vrhání nožů a seker řídí, vydán pokyn k zastavení vrhání.
 5. Vrhač nožů a seker si musí počínat tak, aby minimalizoval riziko ohrožení osob vyskytujících se v areálu lukostřelnice. Zejména je zakázáno:
  a) Vstupovat při vrhání do zakázaných prostor, zejména před ostatní vrhače;
  b) Vrhat nože a sekery, pokud se někdo nachází před vrhajícím, obzvláště je-li za terčem;
  c) Vrhat nože a sekery napřahovat se s nimi na jiné předměty než na stanovené terče;
  d) Napřahovat se s nožem a sekerou proti dalším osobám;
  e) Vnášet na střelnici a používat vlastní vrhací nože a sekery bez souhlasu správce lukostřelnice nebo pověřené osoby;
  f) Používat poškozené vrhací nože a sekery, které jsou např. zlomené, s ostrými otřepy, s uvolněnou rukojetí nebo omotávkou rukojeti.
 6. Při vrhání nožů a seker ve skupině nesmí nikdo vykročit k terčovnici či bližší vrhačské pozici dříve, než zazní pokyn osoby, která vrhání řídí, popř. než vrhající zřetelně vyjádří, že skončil.
 7. Během chůze k terčovnicím dávají uživatelé pozor na nože a sekery ležící na zemi, zabodnuté do země i do terče. Před vytažením nožů a seker z terčovnice se musí uživatelé vždy přesvědčit, že je terčovnice bezpečně upevněná a že nehrozí její převrácení.
 8. Všem uživatelům, kteří s vrháním začínají, je doporučeno vrhat nože a sekery horním obloukem úchopem za rukojeť (tj. nechytat je za čepel a nepoužívat vrh spodním obloukem).

VII) Porušení pravidel provozního řádu, mimořádná událost

 1. Využití lukostřelnice v rozporu s tímto provozním řádem může být kvalifikováno jako přestupek, popř. i jako trestný čin. V případě porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem i v jiných odůvodněných případech mají správce lukostřelnice, trenér nebo pověřené osoby právo uživatele z prostorů lukostřelnice vykázat.
 2. V závislosti na povaze přestupku může být uživateli udělen i dlouhodobý zákaz vstupu do prostor lukostřelnice. Peníze, které uživatel za vstup na lukostřelnici zaplatil, v takovém případě propadají. Na osoby se zákazem vstupu bude pohlíženo jako na nepovolané osoby a při jejich přistižení na lukostřelnici může být přivolána policie.
 3. V případě, že uživatel způsobí svým jednáním škodu na vybavení lukostřelnice, může po něm provozovatel požadovat úhradu nákladů spojených s náhradou škody.
 4. Mimořádnou událostí je zejména vážnější zranění osoby přítomné na lukostřelnici nebo v jejím okolí v souvislosti s vedením střelby (ale i jiné vážné zranění), dále vznik požáru, popř. i jiná událost spojená se vznikem větších materiálních škod. Každá mimořádná událost musí být vyšetřena a hlášena provozovateli lukostřelnice, který je povinen přijmout taková opatření, aby bylo sníženo riziko jejího opakování.
  a) Zranění: V případě vážnějšího zranění, které vzniklo v souvislosti s vedením střelby (např. zranění při střelbě, zranění při nesprávné manipulaci nebo držení zbraně apod.), je nutné zraněnému poskytnout první pomoc s důrazem na zachování životních funkcí a (je-li to nutné) přivolat Záchrannou službu.
  b) Požár: Správce lukostřelnice, pověřené osoby, střelci i ostatní osoby přítomné na lukostřelnici, jsou povinni dodržovat preventivní opatření k zamezení požáru. V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach zvoláním „HOŘÍ“, v případě požáru většího rozsahu volá pověřená osoba Hasiče a organizuje hašení požáru všemi dostupnými prostředky.
  c) Telefonní čísla pro tísňové volání: Jednotné číslo tísňového volání 112, Hasiči 150, Záchranná služba 155, Městská policie 156, Policie ČR 158

 

Provozovatel: RT Archery s.r.o.

Sídlo: Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9

Provozovna: Lukostřelnice Litohlavy, Litohlavy 17, 267 01 Králův Dvůr

IČO: 080 71 942

Správci lukostřelnice: Roman Vagenknecht tel: +420 724 216 553

Tomáš Brůha tel: +420 724 066 748

Výuka lukostřelby: Filip Reitmeier, kvalifikovaný trenér II. třídy tel: +420 608 884 477

Odpovědný zástupce: Libor Valeček, kvalifikovaný trenér I. třídy tel: +420 603 567 353

Pověřené osoby: Jan Kurc, Petra Kurcová, Magdaléna Kurcová

Mimo provozní dobu si lze půjčit vybavení nebo domluvit výuku lukostřelby na emailové adrese rtarchery@centrum.cz nebo na telefonním čísle +420 724 216 553 nebo +420 724 066 748.