Rezervace min 48 hod. předem
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
724 216 553 / 724 066 748
rtarchery@centrum.cz
Logo RTArchery, Littohlav a Žebrák

Pravidla nakládání s osobními údaji - GDPR

I) Obecná ustanovení

 1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost RT Archery s.r.o., IČO: 080 71 942, se sídlem Poličanská 1487, 190 16 Praha 9, složka C312502 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „ RT Archery“).
 2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů zákazníků společnosti RT Archery (dále jen „zákazníci“).
 3. RT Archery působí při zpracování osobních údajů zákazníků jako správce a zpracovatel.
 4. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na RT Archery e‑mailem na adresu: rtarchery@centrum.cz.

II) Zpracování osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění (dále jen "GDPR").
 2. RT Archery zpracovává primárně osobní údaje, které nám zákazníci sami poskytnou při rezervaci sportoviště provozovaného společností RT Archery. Tyto údaje zahrnují zejména jméno, příjmení a datum narození, případně e-mailovou adresu nebo další údaje, které zákazníci dobrovolně uvedou.
 3. Osobní údaje zpracováváme za účelem:
  a) splnění závazku, tj. naplnění práv a povinností společnosti RT Archery jakožto poskytovatele sportovních služeb, resp. provozovatele sportoviště;
  b) šíření informací, zasílání novinek a pozvánek na společenské akce;
  c) za účelem plnění právních povinností, které RT Archery jakožto správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 4. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země.
 5. Osobní údaje obchodních partnerů RT Archery jsou shromažďovány a uchovávány za účelem:
  a) plnění smluvních povinností plynoucích ze závazkového vztahu (včetně promlčecích a záručních lhůt);
  b) po dobu evidence vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
 6. Osobní údaje jsou zpracovávány RT Archery. Kromě společnosti RT Archery jsou dalšími příjemci orgány veřejné moci (např. finanční správa, ČSSZ, zdravotní pojišťovny) a další příjemci vyplývající z řádného plnění zákonné a smluvní povinnosti (např. auditoři, daňoví poradci).
 7. RT Archery zpracovává osobní údaje po dobu nutnou pro využití sportovních zařízení RT Archery. Ze zákona RT Archery následně dále uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
 8. RT Archery používá cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek a nastavení jejich chování. Dále jsou cookies využívány pro statistické sledování způsobu používání webových stránek a pro účely marketingu. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.
 9. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává RT Archery po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.
 10. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí RT Archery pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je RT Archery vázán.

III) Jaká jsou Vaše práva?

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na RT Archery a požadovat:
  a) Informace ohledně osobních údajů, které RT Archery zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo RT Archery;
  b) Přístup k údajům, které jste poskytli RT Archery. V případě uplatnění tohoto práva Vám RT Archery potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování;
  c) Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze u aktuálních údajů může RT Archery správně zajistit plné využití Vašich práv a povinností;
  d) Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že RT Archery zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy;
  e) Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již RT Archery nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek RT Archery Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje. Upozorňujeme však na to, že neposkytnutí osobních údajů může mít za následek omezení práv plynoucích z užívání sportovišť provozovaných RT Archery;
  f) Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od RT Archery k jinému subjektu, kdy RT Archery předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
 2. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností RT Archery se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IV) Bezpečnost

 1. RT Archery dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). RT Archery klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
 2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem, případně mechanickými prostředky. Dbáme na zabezpečení osobních údajů a ochranu průběžně vylepšujeme.